Pop A Smile

Algemene Voorwaarden

De onderstaande definities hebben in het kader van deze algemene verkoopvoorwaarden de volgende betekenis:

1.1         Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan alle accountants vanwege de inschrijving in het accountantsregister van de NBA zijn onderworpen;

1.2         Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle in het kader van de uitvoering van de opdracht / overeenkomst door opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens;  en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden;

1.3         Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de opdrachtnemer, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

1.4         Opdracht / overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;

1.5         Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

1.6         Opdrachtnemer: het bedrijf dat de opdracht heeft aanvaard.

1.7         Werkzaamheden: alle door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe opdracht is gegeven en die door opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.

2.1         Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, facturen, opdrachten, rechtsbetrekkingen, orderbevestigingen, leveranties en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor de opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden. Deze algemene verkoopvoorwaarden vormen een deel van iedere overeenkomst die de opdrachtnemer sluit met de opdrachtgever.

2.2         Afwijkingen van en aanvullingen op de opdracht en/of deze algemene verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.

2.3         Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn voor opdrachtnemer slechts bindend, indien deze door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.

2.4         Indien enige voorwaarde in deze algemene verkoopvoorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.5         Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

2.6         De toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, mits schriftelijk bevestigd door opdrachtnemer.

2.7         Op deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen zich ook natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan opdrachtgever door of vanwege opdrachtnemer zijn betrokken.

2.8         Mocht één of meer bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

3.1         Alle aanbiedingen, offertes, facturen, opdrachten, rechtsbetrekkingen, orderbevestigingen, leverantie en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zowel mondeling als schriftelijk, gedaan door opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door opdrachtnemer worden herroepen.

3.2         Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging hiervan door opdrachtnemer doch in ieder geval op het moment dat opdrachtnemer uitvoering geeft aan de overeenkomst. In geval van opdracht tot levering in verschillende gedeelten, wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gekomen, indien de eerste deellevering plaatsvindt.

3.3         Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen, aanvullingen en/of wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door partijen worden overeengekomen.

3.4         Opdrachtnemer is bevoegd om, indien opdrachtnemer dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, bij de uitvoering van de opdracht anderen in te schakelen, waarbij de kosten aan de koper zullen worden doorberekend. Opdrachtnemer zal hierover met de opdrachtgever vooraf overleg plegen en schriftelijk vastleggen in overeenkomst van beiden partijen.

4.1         Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen in Euro’s.

4.2         Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op aflevering exclusief transportkosten en exclusief B.T.W., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3         Voor zoverre in de overeenkomst niet anders is overeengekomen, zijn eventuele andere in verband met de levering te maken kosten niet bij de prijs inbegrepen.

4.4         Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan of sprake is van valutakoerswijziging, ook al geschiedt zulke ingevolge voorzienbare omstandigheden, is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.5         Er geldt een spoedtarief van 30% bovenop de opgegeven prijzen voor opdrachten die binnen één week geleverd moeten worden, waar andere opdrachten voor opzij geschoven moeten worden en/of waarvoor in het weekend doorgewerkt moet worden.

5.1         Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.

5.2         Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).

5.3         Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen derde. Opdrachtnemer zal hierover met de opdrachtgever vooraf overleg plegen en schriftelijk vastleggen in overeenkomst van beiden partijen.

5.4         Mocht de opdrachtgever klachten hebben over werkzaamheden die de opdrachtnemer uitvoert, wordt verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de klantenservice, welke te bereiken is via: info@pop-a-smile.nl

6.1         Alle leveringen geschieden exclusief transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.2         Het is opdrachtnemer toegestaan de producten in gedeelten af te leveren. In dat geval is opdrachtnemer bevoegd afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever verplicht deze facturen te betalen als waren het facturen voor afzonderlijke overeenkomsten. Opdrachtnemer zal hierover met de opdrachtgever vooraf overleg plegen en schriftelijk vastleggen in overeenkomst van beiden partijen.

6.3         Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn aangegeven leveringstermijnen slechts indicatief en nimmer fataal. In geval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door opdrachtnemer niet aangehouden kan of kunnen worden, zal opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum of leveringsdata zonder dat de opdrachtgever daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding van de overeenkomst kan overgaan.

6.4         Indien de nakoming langer dan één maand na de in de Overeenkomst opgegeven leveringsdatum achterwege blijft, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of voor het niet nagekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering per aangetekende brief geschiedt en deze door opdrachtnemer voor de aflevering van de desbetreffende zaken wordt ontvangen.

7.1         Het leveren van 5% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid is toegestaan. Meer of minder hoeveelheden worden tegen de eenheidsprijs berekend, tenzij anders is overeengekomen.

7.2         Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, smaak, etc. van de verkochte zaken geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen en levering kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

8.1         Tot aan het tijdstip waarop de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen, met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt opdrachtnemer het eigendom van de verkochte producten voor.

8.2         Gedurende de periode dat de eigendom van de zaken nog bij opdrachtnemer rust is de opdrachtgever verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van opdrachtnemer op te slaan en kan zij de producten niet (als zekerheid) aan derden overdragen en/of bezwaren met een zekerheidsrecht.

8.3         Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtnemer, of indien opdrachtnemer redelijke grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever in de nakoming van die verplichtingen tekort zal schieten, dan is opdrachtnemer bevoegd de geleverde producten zonder voorafgaande kennisgeving terug te nemen, onverminderd opdrachtnemer recht op schadevergoeding.

8.4         Het risico ten aanzien van de verkochte producten gaat over op het moment van levering, die tenzij anders overeengekomen zal geschieden exclusief transportkosten.

9.1         Het exemplaar van opdrachtnemer van het door de vervoerder zonder bemerkingen voor ontvangst getekende vervoerdocument geldt als volledig bewijs van verzending van de op het vervoerdocument vermelde aantallen, alsmede de uitwendig goede staat van de producten.

9.2         Indien in afwijking van art. 6.1 een andere leveringsconditie wordt overeengekomen zal het door of namens de opdrachtgever zonder bemerkingen voor ontvangst getekende vervoerdocument gelden als volledig bewijs van verzending van de op het vervoerdocument vermelde aantallen, alsmede de uitwendig goede staat van de producten.

10.1       De opdrachtgever heeft de verplichting bij levering terstond te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

10.2       Klachten betreffende de kwantiteit moeten terstond bij terhandstelling der gekochte producten aan de opdrachtgever of ontvanger van de opdrachtgever worden aangetekend op de ontvangstbevestiging. Klachten betreffende de kwaliteit van het verkochte dienen uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de desbetreffende producten schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend. Klachten over facturen dienen tevens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 dagen na factuurdatum.

10.3       Na het verstrijken van de in art. 8.2 vermelde termijnen zal de opdrachtgever zich niet meer kunnen beroepen op het niet beantwoorden van de geleverde producten aan de overeenkomst.

10.4       Gebreken bij een deel van de levering geven geen recht op weigering van de gehele partij.

10.5       Retourzendingen waaromtrent van te voren geen overleg met opdrachtnemer heeft plaatsgevonden, worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd. Retourzendingen komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10.6       Klachten of geschillen, van welke aard ook, geven de opdrachtgever geen recht tot uitstel van betaling.

10.7       Indien enige klacht door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, heeft zij de bevoegdheid om te harer keuze de desbetreffende producten opnieuw te leveren, hetzij de ontvangen koopprijs terug te betalen, waarbij de desbetreffende producten in oorspronkelijke en onbeschadigde staat ter beschikking van opdrachtnemer moeten worden gehouden. Voor het overige is opdrachtnemer niet gehouden enige schade, verliezen of kosten te vergoeden.

11.1       Aanbetaling van 30% dient te geschieden voor levering, in de overeengekomen valuta waarin is gefactureerd.

11.2       Resterende betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, in de overeengekomen valuta waarin is gefactureerd.

11.3       Indien de opdrachtgever nalaat om een vordering op haar vervaldatum te voldoen, wordt hij geacht van rechtswege, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig is, in verzuim te zijn. Alsdan zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever, ongeacht of opdrachtnemer ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. Opdrachtnemer is dan niet tot verdere levering aan de opdrachtgever verplicht en is dan gerechtigd om iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen of te ontbinden, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever tot schadevergoeding. Deze bepaling is eveneens van toepassing in geval de opdrachtgever overlijdt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.

11.4       De opdrachtgever is in geen geval gerechtigd tot enige verrekening, korting en/of opschorting.

11.5       Opdrachtnemer is gerechtigd zowel voor als na het aangaan van de overeenkomst van de opdrachtgever vooruitbetaling dan wel zekerheid te eisen, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan art. 11.1 en art. 11.2, is opdrachtnemer gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

11.6       Bij niet of niet tijdige betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, zie art. 11.1 en art. 11.2, is de opdrachtgever zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – vanaf die datum rente verschuldigd overeenkomend met de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW plus 2 % over de openstaande bedragen tot aan de datum van ontvangst van betaling.

11.7       Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is hij buitengerechtelijke (incasso-)kosten verschuldigd, welke worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom respectievelijk van de geleden schade of de daadwerkelijke gemaakt kosten voor rechtsbijstand indien dat tot een hoger bedrag leidt, alsmede alle gerechtelijke kosten.

11.8       Door de opdrachtgever gedane betalingen zullen in de eerste plaats in mindering strekken op de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de oudste openstaande factuur.

11.9       Bij afzegging van een opdracht:

 1. tot twee weken vòòr de leverdatum brengt de opdrachtnemer 50% annuleringskosten in rekening.
 2. binnen twee weken vòòr de leverdatum brengt de opdrachtnemer 75% annuleringskosten in rekening.
 3. van een spoedlevering brengt de opdrachtnemer 100% annuleringskosten in rekening.
 1. Als tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd en opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (schriftelijk) overeengekomen is.

13.1       Het auteursrecht of eigendomsrecht op de door opdrachtnemer of in opdracht van opdrachtnemer vervaardigde ontwerpen, tekeningen, dessins, e.d. is eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtnemer staat er echter niet voor in dat deze ontwerpen, tekeningen, dessins, e.d. geen inbreuk maken op een auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden.

13.2       Indien de opdrachtgever een door hem of in zijn opdracht vervaardigd ontwerp, tekening, dessin, e.d. bij opdrachtnemer in productie geeft, vrijwaart hij opdrachtnemer voor vorderingen wegens (beweerde) inbreuk op de auteursrechten of industriële eigendomsrechten van derden.

14.1       In het geval opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen onder de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen vanwege een reden die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend, onvoorzien of in redelijkheid niet te vermijden was, waaronder maar niet beperkt tot stakingen, stagnatie bij toeleveranciers, overheidsmaatregelen en/of maatregelen van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, in-, uit-, of vervoerverboden, brand, overstromingen, natuur- en/of kernrampen, (dreigende) oorlogssituatie etc., worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort totdat opdrachtnemer in staat is haar verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen, waarbij opdrachtnemer op geen enkele wijze in verzuim wordt geacht te zijn en waarbij opdrachtnemer geen schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd zal zijn.

14.2       Is de levering in termijnen bedongen, dan geldt de voorgaande bepaling voor elke levering afzonderlijk.

14.3       Gevallen van overmacht, waarop de toeleveranciers van opdrachtnemer zich beroepen, gelden ook voor opdrachtnemer als een geval van overmacht.

14.4       Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

15.1       Enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een tekortkoming van de overeenkomst en/of levering van producten alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de overeenkomst waarop de schade veroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, met een maximum van het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer wordt uitgekeerd. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 500 per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen – gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum. 

15.2       Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor:

 1. bij de opdrachtgever of derden ontstane gevolgschade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door opdrachtnemer;
 2. b. bij de opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde ondergeschikten en/of (zelfstandige) hulppersonen of toeleveranciers, waaronder ook werknemers van een met opdrachtnemer verbonden organisatie zijn begrepen;
 3. bij de opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige documentatie of informatie door de opdrachtgever aan opdrachtnemer, ook wanneer deze informatie en documentatie afkomstig is van derden, of schade die anderszins het gevolg is van instructies, een handelen of nalaten van de opdrachtgever.

15.3       Opdrachtgever recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval:

– zodra de opdrachtgever de door opdrachtnemer geleverde producten (heeft) gebruikt, bewerkt of verwerkt;

– Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 10 van deze algemene verkoopvoorwaarden genoemde termijn heeft geklaagd of gereclameerd.

15.4       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel aan de opdrachtgever te geven c.q. gegeven adviezen.

15.5       De opdrachtgever zal alle noodzakelijke medewerking verlenen in opdrachtnemer onderzoek naar de oorzaak, aard en omvang van de schade. Wanneer een zodanige medewerking niet wordt verstrekt, verliest de opdrachtgever de mogelijkheid tot compensatie van de schade.

15.6       De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden (waaronder maar niet beperkt tot hulppersonen en werknemers van de opdrachtgever en opdrachtnemer) die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en/of de geleverde zaken, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de leidinggevenden van opdrachtnemer.

15.7       Opdrachtnemer geeft geen garantie met betrekking tot de bruikbaarheid, verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig doel van de geleverde producten.

15.8       De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of haar medewerkers.

15.9       Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.

15.10     De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadiging of het zoekraken van product tijdens de verzending.

15.11     De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bestellingen welke langer dan afgesproken onderweg zijn via transportbedrijf.

15.12     De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de afleveringswijze door weersomstandigheden.

16.1       Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van de opdrachtgever, of stillegging van diens bedrijf fusie met of overname van de opdrachtgever door een andere partij, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst desgewenst op te zeggen of middels een buitengerechtelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

16.2       In geval van een situatie zoals omschreven in art. 13 heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

16.3       In geval van beëindiging door opdrachtnemer op grond van art. 13.1 is opdrachtnemer ter harer keuze gerechtigd bij wege van schadevergoeding tot:

 1. het eventuele nadelige verschil tussen de contractprijs en de marktwaarde van de in het geding zijnde zaken op de dag van de niet nakoming, of;
 2. het verschil tussen de contractprijs en de prijs van de dekkingsverkoop, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

16.4       Ieder recht van de opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden is uitgesloten.

17.1       Opdrachtnemer mag zonder voorafgaande toestemming, doch in overleg met de opdrachtgever, derden inschakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Ingeval opdrachtnemer een derde heeft ingeschakeld voor de uitvoering van de werkzaamheden, strekken deze algemene verkoopvoorwaarden ook tot bescherming van deze derde jegens anderen dan opdrachtnemer en kunnen deze algemene verkoopvoorwaarden door deze derde worden ingeroepen jegens anderen dan opdrachtnemer.

18.1       Iedere vordering jegens opdrachtnemer dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de opdrachtgever de schade en/of het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij de daartoe bevoegde rechter aanhangig te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan ieder recht op schadevergoeding en/of nakoming vervalt.

19.1       Op deze algemene verkoopvoorwaarden, alsmede op iedere aanbiedingen, offertes, facturen, opdrachten, rechtsbetrekkingen, orderbevestigingen, leverantie en overeenkomsten, hoe ook genaamd, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2       Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van of verband houdend met de overeenkomst of deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Almere met diens verstande dat opdrachtnemer zich het recht voorbehoudt vorderingen tegen de opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

20.1       Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.

20.2       Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.

20.3       Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

20.4       De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

21.1       Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.

21.2       Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de van opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen.  Opdrachtnemer zal medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

21.3       Opdrachtgever is ermee bekend dat opdrachtnemer in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft opdrachtgever hierbij haar toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat opdrachtnemer:

 1. in wet- en (beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
 2. in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;
 3. verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) opdrachtgever dan wel diens cliënt.

21.4                      Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

21.5 Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

22.1       Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als Engelse taal opgesteld. Ingeval van verschil of tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst bindend.

22.2       De door opdrachtnemer opgestuurde offerte aan de opdrachtgever is vrijblijvend en heeft een termijn voor aanvaarding van 30 dagen.

22.3       De opdracht dient minstens drie (3) weken van tevoren opgevraagd te worden door de opdrachtgever bij de opdrachtnemer.  Opdrachtnemer zal hierover met de opdrachtgever vooraf overleg plegen en schriftelijk vastleggen in overeenkomst van beiden partijen.

22.4       De transportkosten zijn gebaseerd op de standaard tarieven van het transportbedrijf.

22.5       De opdrachtnemer is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de afleveringswijze van het transportbedrijf.

22.6       De opdrachtgever zal informatie betreffende de opdrachtnemer geheimhouden, tenzij opdrachtnemer toestemt in het bekendmaken van de informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan, ongeacht de vorm of wijze van verstrekking:

 1. alle informatie die door partijen als zodanig wordt aangemerkt;
 2. alle informatie en/of gegevens (financieel, technisch, bedrijfsstrategie, financiële gegevens, klant- en leveranciersinformatie, marktinformatie, ideeën, productontwerpen, werkwijzen, unieke materialen en combinaties daarvan, toepassingen, foto’s, tekeningen, specificaties en technische literatuur ongeacht of vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst en enige informatie afkomstig van zulke informatie of anderszins) betreffende de opdrachtnemer in welke vorm dan ook, hetzij gezien, mondeling of schriftelijk bekendgemaakt;
 3. alle informatie betreffende de door opdrachtnemer aangeboden productinformatie en werkwijzen als bedoeld in de considerans van deze algemene verkoopvoorwaarden;
 4. al hetgeen naar maatschappelijke maatstaven als vertrouwelijke informatie dient te worden aangemerkt.
Scroll to Top